sklepu internetowego www.timetobed.pl

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych w sklepie internetowym www.timetobed.pl, zawieranych przez Racks and Rolls Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Starszej Kiszewie z Klientami. 

Regulamin określa także zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.timetobed.pl na rzecz użytkowników, do których zalicza się: obsługa newslettera, usługa konta klienta oraz formularz formularz zakupu i zawarcia umowy.

Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:

sklep internetowy – platformę handlową prowadzoną przez Sprzedawcę w domenie internetowej www.timetobed.pl, prezentującą aktualną informację handlową o oferowanych przez Sprzedawcę towarach i świadczonych usługach, umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży oraz służącą zarządzaniu procesami zakupów i sprzedaży, a także wykorzystywaną do promocji marki Time to Bed,

    

Sprzedawca – Racks and Rolls Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Starej Kiszewie (83-430), ul. Kościerska 41, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761271; NIP 5911707037; REGON 381971317,

     

Klient – osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, nabywającą towary lub usługi od Sprzedawcy, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego,

   

Strony – łącznie Sprzedawcę i Klienta, będących stronami umowy sprzedaży,

      

konsument – Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

     

użytkownik – dowolną osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, korzystającą z funkcjonalności strony internetowej www.timetobed.pl,

       

Time to bed – markę handlową oraz znak towarowy należące do Sprzedawcy, wykorzystywane w obrocie handlowym do oznaczenia oferowanych towarów i usług, zwłaszcza produktów wytworzonych przez Sprzedawcę, podlegające prawnej ochronie, do których Sprzedawcy przysługuje ogół autorskich praw majątkowych. 

   

Regulamin – niniejszy dokument; ustalony przez Sprzedawcę wzorzec umowny, publikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej www.timetobed.pl,

dni robocze – dni tygodnia liczone z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

      

Kontakt ze Sprzedawcą we wszystkich sprawach możliwy jest:

1) drogą elektroniczną – z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.timetobed.pl/kontakt lub pod adresem e-mail: kontakt@timetobed.pl,

2) telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: 0048 575852502 (koszt połączenia jest standardowy, według stawki danego operatora),

3) pisemnie (listownie) – pod adresem siedziby: Racks and Rolls Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Kościerska 41, 83-430 Stara Kiszewa.

1.

Produkty Time to bed

1. Towary oferowane w sklepie internetowym przez Sprzedawcę są nowe i pełnowartościowe, z zastrzeżeniem punktu 2.  Towary nowe mogą nosić jedynie nieznaczne ślady eksploatacji, których powstanie związane jest z warunkami magazynowania lub krótkotrwałym ich użyciem w celu sprawdzenia (przetestowania) sprawności produktu przed dokonaniem sprzedaży. Produkty takie jak: materace, kołdry, poduszki, itp. ze względów zdrowotnych oraz higienicznych przechowywane są i dostarczane w foliach ochronnych, a ewentualne testowanie produktu przez Sprzedawcę odbywa się poprzez folię ochronną.

2. Produkty objęte promocjami, wyprzedażami, oznaczone jako towary po ekspozycyjne albo drugiego gatunku lub w inny podobny sposób, mogą nosić ślady eksploatacji, uszkodzeń, zabrudzeń lub być dotknięte wadami fabrycznymi nie wpływającymi jednak na bezpieczeństwo ich użytkowania. Towary te traktowane będą jako towary używane. Szczegółowy stan danego towaru określa każdorazowo opis produktu zamieszczony na stronie sklepu internetowego.

3. Producentem ram do łóżek, podpór oraz innych stelaży meblowych wykonanych z metalu, jak i mebli z dominującymi elementami metalowymi, oznaczonymi marką Time to bed jest Sprzedawca. Pozostałe towary (w tym m.in. materace, kołdry, poduszki, itp.) wytworzone zostały w ramach działalności innych producentów i pozostają zgodne ze specyfikacją określoną przez tych producentów. Informacje na temat danych poszczególnych producentów towarów Sprzedawca zawarł w opisie przedmiotów lub udzieli na żądanie Klienta. 

4. Na indywidualne zamówienie Klienta Sprzedawca może wprowadzić modyfikacje w wytwarzanych przez siebie produktach lub wykonać inny produkt zgodny ze specyfikacją przedstawioną przez Klienta. Produkty zmodyfikowane lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta stanowią produkty nieprefabrykowane.

5. Zdjęcia i wizualizacje produktów zamieszczone w sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy, co oznacza, że przedstawiają przedmiot o właściwościach odpowiadających (zbliżonych) sprzedawanej rzeczy, tj. przykładowy egzemplarz.

6. Podane w opisie produktu wymiary towaru (w tym długość, szerokość, wysokość, waga) oraz inne parametry techniczne mogą nieznacznie różnić się od wymiarów rzeczywistych danego egzemplarza produktu. Sprzedawca informuje, że różnica pomiędzy parametrami technicznymi towaru podanym w opisie produktu, a rzeczywistym wymiarem produktu może mieścić się w przedziale do 2 % wymiaru podanego w opisie produktu, co nie będzie stanowiło wady towaru.

7. Poszczególne egzemplarze tego samego produktu mogą również różnić się między sobą rodzajem użytych materiałów oraz techniką wykonania, w tym sposobem malowania oraz odcieniem koloru, w szczególności, jeżeli porównywane egzemplarze pochodzą z różnych partii i serii produkcji lub wytworzone zostały w innym czasie.

2.

Składanie zamówienia

1. Wszystkie informacje o towarach i usługach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.

2. W celu nabycia towarów i usług prezentowanych w sklepie internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru rodzaju i ilości towarów lub usług, które zamierza nabyć – poprzez dodanie poszczególnych produktów do zakładki Koszyk (dostępnej na stronie sklepu internetowego) i określenie ich liczby,

b) wypełnić „formularz zakupu i zawarcia umowy” (zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale 9. Regulaminu),

c) w przypadku zamiaru dokonania modyfikacji lub zamówienia produktu według indywidualnej specyfikacji – skontaktować się ze Sprzedawcą celem potwierdzenia możliwości wprowadzenia określonych modyfikacji lub wykonania produktu według indywidualnej specyfikacji, jak i ustalenia ceny takiego produktu albo kwoty ewentualnej dopłaty za modyfikację produktu,

d) w zakładce Koszyk – potwierdzić zamiar zakupu poprzez zaakceptowania podsumowania zamówienia, klikając w tym celu pole „Kupuję i płacę” lub opisane w inny równoznaczny sposób (do momentu dokonania akceptacji podsumowania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych oraz zmiany dokonanego wyboru towarów i usług),

e) dokonać płatności za zamówione towary i usługi.

3. Podsumowanie zamówienia zawiera w szczególności: cenę brutto i netto nabywanych towarów i usług, kwotę należnego podatku VAT, koszty transportu oraz ewentualnych innych usług związanych z realizacją Zamówienia, do których zapłaty zobowiązany będzie Klient na podstawie zawartej umowy sprzedaży.

4. W przypadku zamiaru dokonania przez Klienta modyfikacji produktu lub zamówienia produktu według indywidualnej specyfikacji zgodnie z punktem 4. rozdziału 1 Regulaminu – cena towaru oraz koszty związane z jego wytworzeniem i dostawą ustalane są przez Strony indywidualnie, zaś podsumowanie zamówienia przesyłane jest przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

5. Dokonanie przez Klienta akceptacji podsumowania zamówienia stanowi oświadczenie woli o zamiarze nabycia (zawarcia umowy sprzedaży) towarów i usług szczegółowo określonych w treści tego podsumowania za ustaloną cenę oraz poniesienia pozostałych kosztów w nim wyszczególnionych, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

3.

Zawarcie umowy

A. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę

1. W terminie 3 dni roboczych od dokonania przez Klienta akceptacji podsumowania zamówienia Sprzedawca potwierdzi w formie wiadomości e-mail możliwość realizacji złożonego zamówienia, mając na względzie dostępne zapasy magazynowe oraz aktualne zasoby materiałowe i możliwości produkcyjne albo poinformuje Klienta w tym terminie o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

2. Umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę możliwości realizacji złożonego zamówienia (potwierdzenie zamówienia).

3. Postanowienia punktu 1. i 2. niniejszej sekcji nie dotyczą zamówień obejmujących produkty modyfikowane lub zamówione według indywidualnej specyfikacji Klienta, o ile Klient zaakceptuje przesłane mu przez Sprzedawcę podsumowanie zamówienia w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania – w takim przypadku, w sytuacji opisanej w punkcie 4. rozdziału 2. Regulaminu do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą akceptacji przez Klienta przesłanego podsumowania zamówienia, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Sprzedawcę możliwości realizacji złożonego zamówienia. 

 B. Płatność

1. Niezwłocznie po potwierdzeniu przez Sprzedawcę możliwości realizacji złożonego zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny za nabyte towary i usługi oraz poniesienia innych kosztów wyszczególnionych w podsumowaniu zamówienia lub ustalonych indywidualnie przez Strony.

2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich płatności za towar lub usługę z góry, przelewem na krajowy rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się z realizacją zamówienia do momentu otrzymania płatności.

3. Wszystkie ceny towarów i usług podane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym wyrażone są w walucie: złoty (PLN) lub euro (EU)

4. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości wysyłki towarów za pobraniem.

5. Do momentu otrzymania przez Sprzedawcę całej płatności za towar zamówione produkty pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).

6. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia możliwości realizacji złożonego zamówienia, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy sprzedaży bez konieczności wezwania Klienta do zapłaty oraz wyznaczenia dodatkowego terminu płatności.

7. Zapłata następuje z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

C. Postanowienia dodatkowe

1. Zamieszczone na stronie sklepu internetowego informacje o możliwości płatności ratalnej za towary i usługi lub zaciągnięcia pożyczki albo kredytu konsumenckiego na ten cel stanowią reklamę oferty podmiotów niezależnych od Sprzedawcy.

2. Sprzedawca nie pośredniczy w uzyskiwaniu przez Klientów pożyczek albo kredytów konsumencki na zakup towarów i usług, jak i nie oferuje własnego systemu ratalnego umożliwiającego Klientom rozłożenie na raty płatności za towary i usługi.

3. Po kliknięciu w reklamy, o których mowa w punkcie 1. użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową wskazanego w reklamie przedsiębiorcy, oferującego w ramach swojej działalności pożyczki albo kredyty konsumenckie.

4. Podjęcie przez Klienta starań o uzyskania finansowania na opłacenie złożonego zamówienia nie zwalnia Klienta z obowiązku niezwłocznego uiszczenia wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami sekcji B. niniejszego rozdziału Regulaminu.

4.

Wydanie i transport towarów

1. Wydanie przez Sprzedawcę towaru Klientowi nastąpi w przeciągu 28 dni roboczych od zawarcia umowy.

2. Sprzedawca umożliwia Klientom odbiór nabytych towarów w swojej siedzibie, w dniu robocze pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym wymagane jest wcześniejsze umówienie przez Strony terminu odbioru; termin ten powinien przypadać nie później niż w przeciągu 28 dni roboczych od zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy nabyte towary mają zostać przesłane przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres dostawy, Klient ma możliwość:

a) samodzielnego wyboru przewoźnika – w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko zawrzeć umowę przewozu oraz zorganizować odbiór i transport produktów, w tym ich należyte zabezpieczenie na czas transportu; termin odbioru rzeczy powinien zostać ustalony przez Strony zgodnie z postanowieniami punktu 1.; 

b) skorzystania transportu zapewnionego przez Sprzedawcę.

4. O zamiarze samodzielnego wyboru przewoźnika Klient powinien poinformować Sprzedawcę na etapie składania zamówienia.

5. Sprzedawca zapewnia Klientom odpłatny transport nabytych towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupu i zawarcia umowy jako „adres dostawy”. Transport zostanie w takim przypadku zrealizowany według swobodnego wyboru Sprzedawcy:

a) własnymi środkami Sprzedawcy albo

b) przy pomocy niezależnych przewoźników, tj. podmiotów zawodowo zajmujących się przewozem rzeczy danego rodzaju.

6. Szczegółowa informacja na temat kosztów transportu realizowanego przez Sprzedawcę, które obciążają Klienta zawarta jest każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

7. W przypadku niektórych kategorii lub poszczególnych egzemplarzy produktów Sprzedawca dopuszcza możliwość zaoferowania Klientom darmowego transportu. Usługa darmowego transportu ma charakter promocyjny, może być ograniczona czasowo lub terytorialnie, a jej dostępność w danej chwili zależna jest od uznania Sprzedawcy. Rezygnacja przez Sprzedawcę z usługi darmowego transportu nie wpływa na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży, które obejmują tę usługę, co oznacza że Klient będący stroną takiej umowy nadal będzie miał zapewnioną możliwość skorzystania z usługi darmowego transportu.

8. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę zawierającą nabyte towary, a przesłaną mu za pośrednictwem przewoźnika przed dokonaniem jej odbioru; jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, ponadto powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za ubytki lub uszkodzenia produktów, do których doszło po wydaniu rzeczy przewoźnikowi celem ich dostarczenia Klientowi.

10. Jeżeli Klient bezpodstawnie odmówi odbioru rzeczy przesłanej przez Sprzedawcę w ramach transportu zapewnionego przez Sprzedawcę, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy w kwocie równej ustalonym przez Strony kosztom transportu. Jeżeli przesyłka objęta była oferowaną przez Sprzedawcę usługą darmowego transportu towarów – bezpodstawna odmowa odbioru rzeczy przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do obciążenia Klienta karą umowną w wysokości 300 (trzysta) złotych za każdą dostarczoną rzecz. W przypadku, gdyby wysokość szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tytułu bezskutecznego wydania rzeczy okazała się wyższa, niż kara umowna zastrzeżona w niniejszym punkcie, Sprzedawca uprawniony będzie do dochodzenia od Klienta naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

  

Gwarancja

1. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji producenckiej na następujące produkty marki Time to bed, których jest wykonawcą: metalowe ramy łóżek. Gwarancja ta obejmuje trwałość zastosowanych konstrukcji metalowych, rozumianą jako odporność wykonanych konstrukcji na odkształcenia i deformacje oraz trwałość zastosowanych spawów i innych wiązań metali. Gwarancją nie są objęte natomiast elementy drewniane, tapicerskie oraz powłoki malarskie, lakiernicze i zabezpieczenia antykorozyjne produktów.

2. Termin gwarancji, o której mowa w punkcie 1. wynosi 5 (pięć) lat i liczony jest od dnia wydania rzeczy Klientowi. Gwarancja obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji obejmuje jedynie istotne wady rzeczy wpływające na jej zdatność do umówionego użytku i powstałe z przyczyny tkwiących w sprzedanej rzeczy. Udzielona gwarancja nie obejmuje m.in. mechanicznych uszkodzeń produktów lub powstałych na skutek oddziaływania wysokiej temperatury.

4. Udzielona gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że w jej terminie Klient będzie używał rzeczy w sposób zgodny z przeznaczeniem i odpowiadający normalnej eksploatacji, a także powstrzyma się od dokonywania samodzielnie napraw, modyfikacji lub innych ingerencji wewnątrz rzeczy sprzedanej (zabrania się w szczególności nawiercania, cięcia lub spawania metalowych elementów produktów).

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad, o których mowa w punkcie 3. niniejszego rozdziału, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o wadzie Sprzedawcę oraz dostarczyć mu rzecz sprzedaną.

6. Zgłoszenie wady przez Klienta w celu skorzystania z uprawnień z gwarancji wymaga zachowania formy pisemnej. Zgłoszenia dokonane bez zachowania formy pisemnej uważa się za bezskuteczne.

7. Dostarczenie rzeczy Sprzedawcy w celu realizacji uprawnień z gwarancji nastąpi na koszt Klienta. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy przyjęcia przesyłki dostarczonej mu z obowiązkiem zapłaty (np. za pobraniem), a nadto przesyłka taka nie będzie wywierała żadnych skutków prawnych między Stronami.

8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta nie później niż w przeciągu 30 dni roboczych od otrzymania rzeczy.

9. W przypadku stwierdzenia wady objętej gwarancją, o której mowa w punkcie 3. niniejszego rozdziału, Sprzedawca według swojego wyboru zobowiązuje się w terminie określonym w punkcie 8. na swój koszt do naprawy rzeczy albo wymiany rzeczy na wolną od wad.

10. Pozostałe produkty oferowane w sklepie internetowym, których wykonawcą nie jest Sprzedawca mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producentów. Klient może skorzystać z gwarancji udzielonej przez innych producentów za pośrednictwem Sprzedawcy, przy czym zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich wydatków Sprzedawcy związanych z prowadzonym na jego rzecz postępowaniem reklamacyjnym, o których Sprzedawca poinformuje Klienta szczegółowo przed wszczęciem tego postępowania. Akceptacja przez Klienta poniesienia wskazanych wydatków stanowi warunek wszczęcia przez Sprzedawcę postępowania reklamacyjnego na jego rzecz.

11. Udzielona gwarancja wyczerpuje odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta za wady rzeczy sprzedanej. Klient nie jest uprawniony do odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w związku z wadami towarów nabytych w sklepie internetowym, za wyjątkiem szkód umyślnie wyrządzonych przez Sprzedawcę (ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy). Klientowi nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nabytych towarów (wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi).

    

  

6.

Prawa i informacje dla konsumenta

1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą transakcji sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami.

2. Z zastrzeżeniem punktu 4., konsumentowi przysługuje w terminie 14 dni prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego (lub w inny sposób na odległość) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy oraz dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z dostawą rzeczy, o których mowa dalej.

3. Bieg terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 2. rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przecz czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 2. nie przysługuje konsumentowi w przypadkach nabycia towarów:

a) nieprefabrykowanych (punkt 4. rozdziału 1. Regulaminu),

b) dostarczanych w foliach ochronnych, które po otwarciu opakowania nie będą mogły zostać zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez konsumenta po ich dostarczeniu, takich jak: oferowane w sklepie internetowym poduszki, materace, kołdry, itp. 

5. W celu odstąpienia od umowy konsument powinien złożyć Sprzedawcy pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dostępna w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 827, pod adresem internetowym www.dziennikustaw.gov.pl). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Konsument, który odstępuje od umowy, ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty transportu rzeczy (z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy, o których mowa w punkcie 5. zdanie 2. oraz kosztów dodatkowych, o których mowa w punkcie 7.). Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

9. Konsument, który odstąpił od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klientów dodatkowych usług posprzedażnych.

11. Jeżeli jakość rzeczy oferowanej do sprzedaży nie została szczegółowo dookreślona w opisie transakcji, zgodnie z obowiązującym prawem – w przypadku rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku – Sprzedawca zobowiązany jest do świadczenia rzeczy o średniej jakości. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu świadczenia rzeczy o odpowiedniej jakości.

12. Gwarancja udzielona zgodnie z postanowieniami rozdziału 4. Regulaminu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

13. W przypadku nabycia od Sprzedawcy towaru używanego, konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi jedynie w przypadku wad rzeczy stwierdzonych w przeciągu roku od dnia wydania rzeczy.

14. W przypadku sporów ze Sprzedawcą konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (szczegółowa informacja o zasadach dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich). Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udział Sprzedawcy w procedurze polubownego rozwiązywania sporów jest dobrowolny, sprzedawca zastrzega prawo odmowy poddania się ww. procedurze.

15. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem użytkowników sklepu internetowego zawarte zostały w Polityce prywatności [kliknij, żeby zapoznać się treścią tego dokumentu].

16. Do umów zawieranych z konsumentami nie stosuje się następujących postanowień niniejszego Regulaminu: punktu 2. zd. 1 sekcji B rozdziału 3.; punktu 9. rozdziału 4.; punktów 6, 7 oraz 11 rozdziału 5.; punktu 1. rozdziału 11.

7.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące działalności Sprzedawcy mogą być zgłaszane przez  Klientów oraz użytkowników sklepu internetowego za pośrednictwem udostępnionych sposobów kontaktu, tj. drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, jak i obejmujące inne zastrzeżenia związane z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy lub świadczeniem przez Sprzedawcę usług, w tym drogą drogą elektroniczną, powinny zostać sformułowane przez zgłaszającego na piśmie lub innym trwałym nośniku.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem punktu 8. rozdziału 5. Regulaminu, wynosi 14 dni od daty zgłoszenia.

4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało zbadania przez Sprzedawcę rzeczy sprzedanej, a Klient nie umożliwi Sprzedawcy w powyższym terminie zbadania tej rzeczy, Sprzedawca zastrzega możliwość ponownego rozpatrzenia reklamacji po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient lub użytkownik zostanie poinformowany na piśmie lub innym trwałym nośniku, w miarę możliwości w ten sam sposób jak nastąpiło zgłoszenie.

   

   

8.

Konto klienta

1. Sprzedawca umożliwia użytkownikom utworzenie i korzystanie z spersonalizowanego konta klienta dostępnego za pośrednictwem sklepu internetowego. Utworzenie konta klienta wymaga podania przez użytkownika adresu e-mail, który posłuży do weryfikacji konta oraz wykorzystywany będzie następnie jako login do konta klienta.  

2. Konto klienta stanowi zbiór danych obejmujący historię zamówień składanych przez użytkownika w sklepie internetowym oraz dane Klienta udostępnione przez użytkownika przy zawieraniu umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. Korzystając z konta klienta użytkownik ma możliwość posłużenia się wprowadzonymi wcześniej danymi Klienta, które automatycznie pojawią się w polu formularza nowego zamówienia.

3. Dostęp do konta klienta możliwy jest po zalogowaniu się na stronie sklepu internetowego i wymaga podania loginu (adresu e-mail) oraz hasła określonego przez użytkownika przy weryfikacji konta klienta.

4. Użytkownik ma możliwość zmiany określonego przez siebie hasła po zalogowaniu się do konta klienta. W przypadku, gdy użytkownik zapomni lub utraci określone przez siebie hasło Sprzedawca umożliwia użytkownikowi ustanowienie nowego hasła. Zmiana oraz ustanowienie nowego hasła wymagają akceptacji użytkownika dokonywanej za pośrednictwem podanego przy weryfikacji adresu e-mail użytkownika.

5. Określone przez użytkownika hasło powinno mieć unikalny charakter. Ze względów bezpieczeństwa użytkownik nie powinien wykorzystywać takiego samego hasła do logowania w różnych serwisach internetowych ani udostępniać go innym osobom.

6. Hasło określone przez użytkownika będzie przechowywane w systemie informatycznym Sprzedawcy w celu umożliwienia potwierdzenia zgodności hasła w procesie logowania do konta klienta.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta klienta przy wykorzystaniu danych do logowania użytkownika (adresu e-mail oraz hasła), jak i za zmianę, bądź ustanowienie nowego hasła do konta klienta oraz za usunięcie konta klienta przez nieuprawnione osoby, jeżeli do ujawnienia lub zmiany tych danych, bądź usunięcia konta klienta doszło bez winy Sprzedawcy.

8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć zarejestrowane przez siebie konto klienta, co będzie skutkowało utratą wszystkich danych tego konta. Usunięcie konta klienta przez użytkownika wymaga akceptacji użytkownika dokonywanej za pośrednictwem podanego przy weryfikacji adresu e-mail użytkownika. Użytkownik, który utraci dostęp do konta klienta lub adresu e-mail podanego przy weryfikacji może żądać od Sprzedawcy usunięcia konta klienta, kontaktując się w tym celu indywidualnie ze Sprzedawcą, przy czym Sprzedawca zastrzega, że decyzję o usunięciu konta klienta podejmie wówczas po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej żądanie usunięcia konta klienta.

    

9.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej – za pośrednictwem sklepu internetowego oraz wykorzystywanego systemu teleinformatycznego – Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz użytkowników następujące usługi:

a) newslettera – polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych o aktualnej ofercie, promocjach oraz rabatach na produkty marki Time to Bed lub innych nie handlowych informacji.

b) konta klienta – polegającą na gromadzeniu i udostępnianiu danych, o których mowa w punkcie 2. rozdziału 8. Regulaminu,

c) formularza zakupu i zawarcia umowy – polegającą na umożliwieniu Klientom składania zamówień i nabywania towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Usługi wymienione w punkcie 1. świadczone są nieodpłatnie. W odniesieniu do usługi „formularza zakupu i zawarcia umowy” oznacza to, że Sprzedawca nieodpłatnie umożliwia Klientom zawarcie umowy (dokonanie zakupu) drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, przy czym nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę, jak i pokrycia innych kosztów szczegółowo określonych w podsumowaniu zamówienia lub indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą.

3. Skorzystanie przez użytkowników z usług wymienionych w punkcie 1. możliwe jest:

a) dla usługi newslettera – poprzez podanie i zweryfikowanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej i nie handlowej drogą elektroniczną,

b) dla usługi konta klienta – poprzez dokonanie rejestracji w sposób omówiony w rozdziale 8. Regulaminu,

c) dla usługi formularza zakupu i zawarcia umowy – poprzez dokonanie wyboru towarów i usług dostępnych w sklepie internetowym oraz wypełnienie w celu zakupu wszystkich pól tego formularza, w tym – przed potwierdzeniem zakupu – podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, nr PESEL (a gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz oraz dane identyfikujące przedsiębiorcę (firma, nr NIP, adres siedziby), jeżeli zamówienie składane jest przez Klienta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podanie przez użytkownika wszystkich danych, o których mowa wyżej w treści niniejszego punktu jest niezbędne z uwagi na właściwość poszczególnych usług. W przypadku nieudostępnienia wskazanych danych Sprzedawca zastrzega, że wymienione usługi mogą nie zostać zrealizowane na rzecz użytkownika.

4. Użytkownik może zrezygnować ze świadczenia przez Sprzedawcę z usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) newslettera – w każdym czasie poprzez wyrażenie sprzeciwu wobec dalszego otrzymywania informacji handlowych lub oświadczenie o cofnięciu udzielonej zgody lub zgłoszenie innego równoważnego żądania,

b) konta klienta – w każdym czasie poprzez usunięcie konta klienta w sposób opisany w rozdziale 8. Regulaminu,

c) formularza zakupu i zawarcia umowy – do momentu potwierdzenia zakupu – poprzez rezygnację z wypełnienia tego formularza.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość zaprzestania świadczenia wymienionych wyżej usług świadczonych drogą elektroniczną w dowolnym momencie i trwałego usunięcia danych zgromadzonych w ramach tych usług, przy czym ewentualna decyzja Sprzedawcy o zaprzestaniu udostępniania użytkownikom „formularza zakupu i zawarcia umowy” nie wpłynie w żaden sposób na ważność i realizację wcześniej zawartych umów przy wykorzystaniu tego formularza.

6. Sprzedawca jest również uprawniony do pozbawienia lub ograniczenia możliwości korzystania przez danego użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, wykorzystywania świadczonych usług w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem lub innego działania godzącego w dobra Sprzedawcy, w szczególności w przypadku podania przez użytkownika danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.

7. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną użytkownik powinien posiadać dostęp do sieci internet oraz urządzenia połączonego z tą siecią, o minimalnej rozdzielczości ekranu 800x600 (4:3) pikseli, wyposażonego w oprogramowanie umożliwiającej przeglądanie stron internetowych (np. program Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, program Mozilla w wersji 2.0 lub nowszej) z włączoną obsługą Java, a także przypisany użytkownikowi adres poczty elektronicznej (e-mail).

8. Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników za pośrednictwem udostępnionych przez Sprzedawcę kanałów komunikacji elektronicznej treści o charakterze bezprawnym, w tym m.in. treści o charakterze seksualnym, propagujących przemoc, użycie nielegalnych substancji, nieobyczajnych, o charakterze rasistowskim, dyskryminujących określone grupy etniczne, narodowe lub mniejszości społeczne i seksualne, zawierające wulgarny język lub godzące w dobre imię i cześć innych podmiotów, itp.

9. Użytkownicy sklepu internetowego zobowiązani są do:

a) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności do nieużywania oprogramowania lub urządzeń mogących negatywnie wpływać na funkcjonowanie sklepu internetowego,

b) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu na stronie sklepu internetowego lub w jego zasobach niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami korzystania z Internetu, w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Sprzedawcy.

10. Informacje na temat szczególnych zagrożeń dla użytkowników związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną oraz funkcji i celu danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik, w tym informację o plikach cookies zawarte zostały w Polityce prywatności [kliknij, żeby zapoznać się treścią tego dokumentu].

11. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane i będą rozpatrywane w trybie opisanym w rozdziale 7. niniejszego Regulaminu.

    

10.

Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie materiały graficzne prezentowane w sklepie internetowym, w tym zdjęcia i wizualizacje produktów, znaki towarowe oraz pozostałe elementy identyfikacji wizualnej stanowią prawnie chronione utwory, objęte autorskimi prawami majątkowymi przysługującymi Sprzedawcy.

2. Zabronione jest w szczególności nieuprawnione kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie materiałów, o których mowa w punkcie 1, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku utworów określonych w ustawie z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące powstać na tle lub w związku z wykonaniem zawartej umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub okazałoby się prawnie bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2019 r.

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Wzór odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.