REGULAMIN


§1 Definicje wyrażeń użytych w regulaminie.


1.1.Regulamin- niniejszy regulamin sklepu internetowego
1.2. Użytkownik- podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu internetowego Time to Bed dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
1.3.Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;
1.4.Kodeks cywilny- ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.5. Sklep internetowy Time to Bed- serwis internetowy dostępny pod http://TimeToBed.net/ za pośrednictwem, którego Klient w szczególności może składać zamówienia;
1.6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Time To Bed a, Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego;
1.7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827);
1.8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.9. Ustawa o świadczenie usług droga elektroniczną- ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§2 Postanowienia ogólne.


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://TimeToBed.net .
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem , o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:


a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

c. zasady zawierania umów sprzedaż z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego;

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną Java;

b. Mozilla w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java;

c. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 (4:3) pikseli.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do internetu.
2.6. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa Time To Bed   zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.
2.8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego.


3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Klient może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego , a jego dostęp do do części lub całości zasobów zawartych na stronie sklepu może zostać ograniczony ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności innych klientów sklepu internetowego;

c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Time To Bed;

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Time To Bed.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby trzecie danych osobowych przesyłanych w internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczana i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa tj. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłucający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. niepodejmowania działań tj. rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla TimeToBed;

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży.


4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowa http://TimeToBed.net/ , dokonać wyboru produktu, podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany przez dodanie ich do koszyka.
4.3. W trakcie składania zamówienia- do momentu wciśnięcia "zamawiam"- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych oraz zakresu wyboru towarów.W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone będzie podsumowanie złożonego zamówienia.                                                                                                                             4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.6. Jako, że nasze produkty wykonywane są na specjalne zamówienie klienta -wszystkie zmiany, wymiary należy konsultować drogą telefoniczną lub poprzez adres e-mail podane na stronie.
4.7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Time to Bed umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu.
4.8. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.                                                                                                                         

§5 Dostawa


5.1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
5.2. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia.
5.3. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych do tego czasu należy dodać 3 dni na dostawę.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w kazdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://TimeToBed.net/ .


§6 Ceny i metody płatności


6.1. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT , cła oraz wszystkie inne składniki.
6.2. Klient uiszcza cenę na numer konta bankowego.


§7 Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje


7.1. Przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany czyli wyprodukowany według specyfikacji klienta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towaru tego więc nie obejmuje prawo do zwrotu, ponieważ dalsza odsprzedaż będzie niemożliwa lub też bardzo utrudniona.
7.2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych uwzględniane będą jedynie na podstawie protokołu spisanego przy kurierze.
7.3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionych wad. Dobrze jest również załączyć zdjęcia ukazujące problem .
7.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na nasz adres e-mail podany na stronie sklepu                                                                                         7.5. Jako, że produkty wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta, każdy może w minimalnym stopniu odbiegać od zdjęcia zamieszczonego na stronie.Różnic tych nie obejmuje prawo do odstąpienia od umowy.

§8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


8.1. Time to Bed podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Time to Bed o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient powinien dokonać na adres mailowy podany na stronie sklepu.


§9 Postanowienia końcowe


9.1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Time to Bed a Klientem, który to jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.